Tel: (0478) 78 50 82  -  Email: [email protected]

Algemene-voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie TP Media group een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van TP Media group

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen TP Media group ( Hierna te noemen TP Media group) en wederpartij.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met TP Media group verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van TP Media group en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen TP Media group en wederpartij wordt opgenomen.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor TP Media group niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door TP Media group aan wederpartij zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door TP Media group zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.

3.3 Wederpartij heeft het recht om de aan TP Media group verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan TP Media group van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent)van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen TP Media group en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van TP Media group per e-mail, fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat TP Media group een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de order te annuleren, dan wordt door TP Media group annuleringskosten in rekening gebracht welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl er reeds een ontwerp gemaakt is, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht TP Media group niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1 TP Media group zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal TP Media group de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TP Media group het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TP Media group aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TP Media group worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TP Media group zijn verstrekt, heeft TP Media group het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 TP Media group is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TP Media group is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TP Media group kenbaar behoorde te zijn.

4.5 De aanvang en uitvoering van een overeenkomst tussen TP Media group en wederpartij zal zijn nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van TP Media group Indien de betaling niet conform de factuur binnen 14 is bijgeschreven op de bankrekening van TP Media group kan TP Media group de eventuele afgesproken afleverdatum niet meer garanderen.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door TP Media group nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. TP Media group houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

5.2 De opdrachtgever dient na voltooiing van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. TP Media group stuurt hiertoe een factuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan. Zodra dit bedrag ontvangen is wordt de website op de server/ aangegeven url van de opdrachtgever gezet.

5.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.4 TP Media group heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.5 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering TP Media group hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

5.6 Alle, door TP Media group genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

6. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

6.1 Alle door TP Media group geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van TP Media group totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen

6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door TP Media group gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. Opzegging

7.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd.

7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft TP Media group naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

7.3 Indien de werkzaamheden van TP Media group worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor TP Media group extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 TP Media group heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens TP Media group niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.2 TP Media group is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a:opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b: na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
c: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover TP Media group bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop TP Media group weinig of geen invloed kan uitoefenen kan TP Media group op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met TP Media group of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met TP Media group

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is TP Media group slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van TP Media group voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. TP Media group kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 TP Media group is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door TP Media group gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

9.5 TP Media group en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door TP Media group geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan TP Media group niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

10.2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van TP Media group opgeschort.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TP Media group en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

11.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door TP Media group met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van TP Media group beslissend.

12. Aanvullende voorwaarden m.b.t. ontwerp tot tevredenheid

Voor het concept van TP Media group “ontwerp tot tevredenheid” gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
“Ontwerp tot tevredenheid” is op basis van 3 ontwerpen, bij bedenking of het aanvragen van een anders dan afgesproken ontwerp door de wederpartij is TP Media group gerechtigd hiervoor een bedrag van minimaal 25 % van het totaal geoffreerde bedrag, excl. Btw, te rekenen aan wederpartij.
De Betaling, in ieder geval 50 % van het factuurbedrag, dient voordat de afspraak plaats heeft, op door TP Media group aangegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet is bijgeschreven heeft TP Media group het recht om de afspraak/oplevering te verplaatsen of ongedaan te maken om zodoende de wederpartij de kans te geven voor betaling zorg te dragen.
Indien betaling 21 dagen na datum van eerder ingeplande afspraak uitblijft is TP Media group gerechtigd, zoals in punt 2 hierboven omschreven, definitief, zonder verdere tegenprestatie, minimaal 25 % van het totaal geoffreerde bedrag, excl. Btw, te rekenen aan wederpartij.
De slotbetaling zal in alle gevallen, direct na goedkeuring van de website/webshop voldaan worden door wederpartij.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van TP Media group: http://www.tpmediagroup.nl/algemene-voorwaarden/. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 De bovenstaande algemene-voorwaarden zijn hier te downloaden